Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
“Slagvaardig en pragmatisch handelen is ons motto!”
"Flexibel werken 2.0"
"Zet jouw carrière kracht bij!"
Flex Solutions
Inschrijven & Privacy

I.v.m. de privacy wetgeving leggen wij uw persoonsgegevens vast conform de AVG norm.
Het verwerken van de door u verstrekte gegevens wordt vastgelegd in het verwerkingsdossier.
U heeft recht op inzage en het verwijderen van uw gegevens.

Stuur jouw CV!

Bedrijfsinformatie
Louis Armstrongweg 46
1311 RK Almere

T: 036-5366422
F: 036-5377650
E: info@flex-solutions.nl

Beleid - Adviseur / HCM

Doorlopende werving

Bedrijfsprofiel

Overheidsorganisatie/ Rotterdam

omschrijving
De afdeling Veilig en Gezond Werken (VGW) is sterk in beweging. Voor veel bedrijfsprocessen is de IV verouderd of nooit goed ingericht. Voor de gezondheidsmanagementketen (alle bedrijfsprocessen binnen VGW) geldt dat deze onlangs in samenhang is getekend. Vanuit deze samenhang moet een vervolgstap worden gemaakt.

Bedrijfscultuur

Informeel

Functie omschrijving

Doel van dit project is om bij VGW de behoeften ten aanzien van IV-ondersteuning te inventariseren en een vooronderzoek te faciliteren naar de passing van de wensen van VGW met verschillende oplossingsrichtingen, zoals in ieder geval uitbreiding van al ingekochte toepassingen, onderbrengen van functionaliteiten onder overkoepelende IV-initiatieven en aanbesteding van toepassingen. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het verzorgen van IV-ondersteuning in de basis voor alle bedrijfsprocessen van VGW. Daarnaast is het doel om duidelijkheid te krijgen over de marksituatie.

Doelstelling
Doel van de functie is om in samenwerking met de IV-architect, de procesexpert Gezondheidsmanagementketen en andere betrokkenen de vervolgstap te zetten. Uiteindelijk moet er een vervangingsplan voor de integrale IV worden gemaakt. Jouw rol gaat zijn om vanuit een technische invalshoek de brug naar de bedrijfsprocessen te slaan, in samenwerking met de andere projectleden en met de experts binnen de organisatie.

Verantwoordelijkheden
1. Advisering oplossingsrichtingen

In samenspraak met de procesexpert is eerder vastgesteld wat de IV-behoeften zijn en wat de prioritering is. Aan de hand hiervan doe je onderzoek en geef je advies over de oplossingsrichtingen van de verschillende IV-behoeften afzonderlijk, maar vooral ook in samenhang met elkaar. Belangrijk daarin is de volgorde en de afweging tijdelijke/permanente oplossing. Ook is er een vernieuwingsproject gaande, die een integrale HRM-oplossing (een HCM-suite) gaat selecteren. Hiermee moet je schakelen om gezamenlijk te komen tot een demarcatie-ontwerp (een verdeling van oplossingen over de HCM-suite en puntoplossingen).

2. Doen van een marktverkenning

In afstemming met een adviesbureau onderzoek je de markt voor oplossingen en ordent deze. Het moet duidelijk worden welke aanbieders er zijn voor welke IV-vraagstukken en welke (globale) verschillen er zijn. In functionaliteit, filosofie (common practices), volwassenheid en schaalgrootte. Dit resulteert in een adviesdocument dat resulteert in een aangescherpte uitvraag aan de markt.

3. Vraagbaak en linking pin naar technische rollen

Je bent binnen het project het aanspreekpunt voor technische kwesties en overlegt hierover met Informatie Beveiligingsexperts, IAM-experts, infrastructuur-experts, AVG-experts etc. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op met name (maar niet uitsluitend) technische kwesties.

4. Helpen opstellen impact-analyse

In samenwerking met de procesexpert maak je een inschatting van de impact op de (werkwijzen van de) organisatie van de te verwerven oplossingen. Het gaat dan om impact op de ICT/Infrastructuur, de HCM-suite en de bedrijfsprocessen bij VGW.

5. Slicen van epics

In overleg met specialisten binnen Informatie Managent opsplitsen (‘slicen’) van de IV-vraagstukken naar kleinere onderdelen, zodat ze geïmplementeerd kunnen worden.

Op te leveren resultaten:

Vooronderzoek waarbij voor alle IV-Vragen oplossingsrichtingen geboden worden, en, door middel van een gedegen analyse, een advies voor een oplossingsrichting per IV-Vraag
Integraal oplossingsplan
Marktverkenningsrapport, met daarin een analyse van de markt voor Arbo-IV-hulpmiddelen, de gangbare 'common practices' en werlke 'use cases' daarbij passen
Impactanalyse van de IV-vernieuwing op de IV-infrastructuur
Impactanalyse van de IV-verniewing op de business
Beschrijving van een MVP (minimum viable product)
Contacten
IV-architect

Bedrijfsarchitect

Procesexpert Gezondheidsmanagementketen

Verwervingsspecialist

Functioneel Beheerder

Projectleider

Adviesbureau

Functie eisen

Opleiding
Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bedrijfsinformatica, Informatiekunde of vergelijkbaar.

Professionele kennis en werkervaring Eisen:

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert of vergelijkbare functie in een complexe omgeving
Aantoonbare werkervaring als gesprekspartner voor zowel ICT/Infrastructuur, Functioneel Beheer, Informatie Management en de Product Owner van de business
Wensen:

Aantoonbare werkervaring met en kennis van de markt in IV-oplossingen binnen Gezondheidsmanagement
Aantoonbare werkervaring met scrum/(scaled)agile werken

Competenties
Systeemdenken
Probleemanalyse
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
Initiatief
Doorzettingsvermogen
Leervermogen
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Eis 1.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. ( dweze opvragen) Sjabloon : CV template 1.8.doc

Eis 2.
De kandidaat heeft HBO diploma .
Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert of vergelijkbare functie in een complexe omgeving.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als gesprekspartner voor zowel ICT/Infrastructuur, Functioneel Beheer, Informatie Management en de Product Owner van de business.

Eis 5.
Vereiste competenties/vaardigheden:

Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.

Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wens 1.
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met en kennis van de markt in IV-oplossingen binnen Gezondheidsmanagement.

Wens 2.
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bedrijfsinformatica, Informatiekunde of vergelijkbaar.

De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met scrum/(scaled)agile werken

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk Contract Flex-Solutions | of Inhuur bij derden, | of ZZP

Locatie

Rotterdam

Publish date

05-04-2024

Publish end date

17-06-2024

Contactpersoon

Monique Dubois
Contact